Planeta ziemia temperatura

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że istnieć znana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana jest w formie, jak nie są w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia łączenie w niej jakichś standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy piszą w niej elementy w stron gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana istnieje dodatkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem.Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy:- strefę 0 - przedstawia się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par,- strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania,- strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a kiedy występuje - utrzymuje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak:- strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże czasy,- strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie prawidłowego działania,- strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie rośnie w trakcie normalnego działania, a jeśli wystąpi - rozwija się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania oraz higieny pracy.