Osobowosc to kwintesencja czlowieka

Zastanawiając się nad naszym stanem psychicznym oraz możliwościach i ograniczeniach w kontaktach społecznych, nie wystarczy jedynie wypełnić przykładowego testu psychologicznego znalezionego w internecie, czy też zgłosić się po opinię do specjalisty. Na początku należy zrozumieć, czym jest osobowość i jaki ma ona wpływ na nasze życie i poczucie własnej wartości. Osobowość jest definiowana w wieloraki sposób, w zależności od dziedziny życia, względem której przygotowuje się charakterystykę. Tak więc będą różnice w definicji przygotowanej przez szkołę psychodynamiczną, behawioryzm czy też psychologię poznawczą. Zasadniczo jednak można rozróżnić cztery podstawowe cechy wyznaczające prawidłową definicję osobowości. Są to:

  1. Wytwór i specyficzny styl przystosowania – osobowość jest określana jako dynamiczna organizacja psychofizyczna, która determinuje specyficzny sposób przystosowania jednostki do otoczenia.
  2. Indywidualizacja człowieka – oznacza to, że osobowość to całość funkcjonujących w człowieku cech i nawyków, postaw uczuciowych, które odróżniają daną jednostkę od całości grupy, w jakiej się znajduje.
  3. Możliwość obserwacji – czyli suma aktywności jednostki, które są możliwe poddania obserwacji i prowadzą do ostatecznego określenia nawyków jednostki.
  4. Wewnętrzne procesy i struktury – osobowość w tym przypadku jest to psychiczna organizacja ludzkiej istoty na pewnym etapie rozwoju. W jego zakres wchodzą między innymi charakter, intelekt, temperament czy nawet postawy wytworzone w ciągu życia jednostki.

Oczywiście osobowość nie jest do końca czymś, z czym się rodzimy. Może być ona kształtowana przez wiele czynników naszego życia, takich jak doświadczenia w dzieciństwie, typ układu nerwowego, wychowanie i postawy otaczających nas dorosłych, czynniki kulturalne czy nawet decyzje podjęte w okresie dojrzewania. Wszystkie te cechy prowadzą do powstania człowieka, który pomimo fizycznego podobieństwa do osób z grupy, będzie stanowił nie do podrobienia, charakterystyczną jednostkę. Jak więc widać, nie wszystkie przyzwyczajenia i wartości moralne odmienne od tych przedstawianych przez grupę stanowią, że posiadamy pewne zaburzenia osobowości. Określają one jedynie naszą indywidualność i tworzą nas kimś specjalnym i wyjątkowym.