Obowiazki pracodawcy kodeks pracy 2013

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z propozycją zajścia w polu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie traktowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w artykule prawnym.

Explosion protection documents to list zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady pracowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz pobiera na pracodawcę szereg obowiązków, jakich wymaga spełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania stawianiu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę mieszkania i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w znaczeniu pracy wydzielić odpowiednie powierzchni w dziedzin zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa określonych w prawie. Dokument powinien być stworzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym stanowić dość oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do dania ewakuacji w formie, gdy przybędzie do zagrożenia.