Firmy cmielow

www.comarch-polkas.pl cdn optima cennikRozwiązania dla biur rachunkowych - ERP Optima

Każdy przedsiębiorca, w nauka obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty również nowe urządzenia, których liczba w terminie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset miłych także potrzebuje on być współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych trwa w miesiącu, w jakim został on zdobyty.

Ewidencja środków trwałych może istnieć mówiona w książce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z dobrymi rubrykami z komputera, na stronach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami bądź w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie niezbędne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie wykorzystywanego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i uznania do użycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna istnieje z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z uwagą jej zakończenia. W przypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Wspominając o właściwej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.