Diagnoza psychiatryczna oraz psychoterapia

Psychiatria jest specyficzną dziedziną nauki. Pierwszą, najbardziej rzucającą się w oczy różnicą jest to, że nie obejmuje tych samych rejonów i systemów funkcjonowania człowieka, co pozostałe dziedziny nauk medycznych. Kiedy lekarz medycyny będzie zajmował się szeroko rozumianym zdrowiem fizycznym pacjenta, psychiatra będzie zajmował się jego duszą – możliwościami psychicznymi, ułomnościami związanymi z indywidualnymi przeżyciami oraz zmianami na drodze genetycznej w umyśle. Nic więc dziwnego, że dla lekarza medycyny określenie diagnoza będzie znaczyła co innego, niż w wypadku psychiatry. Diagnoza z punktu widzenia medycznego jest to rozpoznanie choroby na podstawie przedstawionych objawów, wywiadu lekarskiego i badania pacjenta. Jest to również ocena stanu zdrowia. Z psychiatrycznego punktu widzenia diagnoza nie jest natomiast ścisłym określeniem stanu zdrowia. W tej dziedzinie medycznej proces diagnozowania pacjenta nie kończy się wypisaniem recepty i miłym pożegnaniem aż do następnej choroby lub ewentualnej kontroli po ukończeniu terapii farmakologicznej. Diagnoza psychiatryczna jest początkiem długiego procesu powrotu do zdrowia, prowadzenia pacjenta przez trudną drogę ponownego przystosowania do unormowanego życia w społeczeństwie, a także, a może wręcz przede wszystkim, jest uznaniem zaufania w stosunku do lekarza próbującego nam pomóc.

Należy bowiem pamiętać o tym, że w psychiatrii leczenie nie kończy się z momentem pierwszej wizyty i wypisaniem recepty. Aby właściwie poddać się tego rodzaju leczeniu, przede wszystkim trzeba zaufać swojemu lekarzowi i całkowicie się przed nim otworzyć. Co więcej, przepisane leki zazwyczaj będą jedynie pomocą w celu uzyskania pełnego zdrowia psychicznego. Właściwą drogą będzie natomiast rozmowa oraz świadomość tego, że całość problemów leży w nas i nikt poza nami samymi nie będzie w stanie nam w pełni pomóc. Diagnoza psychiatryczna jest oficjalnym przyznaniem przed samym sobą, że posiadamy problemy, z którymi możemy sobie nie radzić i potrzebujemy w tym celu pomocy. Jednocześnie jest również sygnałem, jakie kroki powinniśmy podjąć, aby osiągnąć spokój i harmonię ducha. Tak więc diagnoza psychiatryczna to nie tylko określenie, co nam dolega i przepisanie leków. To obietnica przed sobą i lekarzem, że od tej pory podejmiemy pracę nad sobą i będziemy dążyć do tego, aby osiągnąć stabilizację psychiczną.